حمل و نقل رایگان در تمام محصولات BUSHNELL

مواد اولیه

در حال حاضر این کارخانه از مواد اولیه کافی برخوردار است که همه اینها از تولید کنندگان شناخته شده داخلی است. پس از ورود هر دسته از مواد اولیه ، شرکت ما کل مواد ، سختی ، نیروی کششی و اندازه را آزمایش می کند.
پس از واجد شرایط بودن ، آنها را در انبار مواد اولیه قرار می دهند.

9fd425c32
8f3c310e2